Podmínky užití služeb FINSHIELD s.r.o.

 1. Tyto podmínky upravují užití služby poskytované FINSHIELD s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 09500804, vystupující pod obchodním označením FINSHIELD s.r.o. (dále jen „FINSHIELD“), a to rovněž v souvislosti s užíváním webových stránek finshield.cz (dále jen „Webové stránky“).

 2. Služba poskytovaná FINSHIELD spočívá v konzultaci a poradenství ohledně možného poskytovatele podnikatelského úvěru či případně zápůjčky či jiné formy poskytnutí finančních prostředků (dále jen „Poskytovatel“) zájemcům o takové finanční produkty (dále jen „Zájemci“) a zprostředkování kontaktu na takového Poskytovatele. Zájemci užitím služby FINSHIELD čestně prohlašují, že jsou podnikateli. Služba FINSHIELD se vztahuje výhradně k podnikatelským úvěrům.

 3. FINSHIELD nezprostředkovává poskytnutí podnikatelského úvěru Zájemci možným (ani jakýmkoli jiným) Poskytovatelem. FINSHIELD pouze na základě údajů od Zájemce vyhodnocuje, který z Poskytovatelů, s nimiž FINSHIELD spolupracuje, by mohl s ohledem na konkrétní situaci Zájemce podnikatelský úvěr poskytnout. Samotné sjednání podnikatelského úvěru je tak samostatným smluvním vztahem vznikajícím výhradně mezi Zájemcem a Poskytovatelem; FINSHIELD v tomto vztahu jakkoli nefiguruje.

 4. Při poskytování služby vybírá FINSHIELD Poskytovatele z okruhu osob, které s FINSHIELD spolupracují. FINSHIELD neprovádí celkovou rešerši trhu úvěrových produktů. Jakkoli se FINSHIELD snaží, aby portfolio Poskytovatelů bylo co nejkvalitnější a nejúplnější, nezaručuje, že Zájemce nemůže být teoreticky schopen získat na trhu individuálně lepší podmínky úvěru, než jsou ty nabízené Poskytovateli, s nimiž spolupracuje FINSHIELD. Zájemce toto výslovně bere na vědomí.

 5. Svou službu poskytuje FINSHIELD Zájemcům zdarma.

 6. Pro poskytnutí služby ze strany FINSHIELD je nutné, aby Zájemce nejprve vyplnil formulář dostupný na Webových stránkách FINSHIELD (finshield.cz) Tyto údaje jsou nezbytné pro základní posouzení kredibility a situace Zájemce. Podmínkou poskytnutí služby ze strany FINSHIELD je rovněž vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, a to zaškrtnutím příslušného políčka v rámci procesu poskytování požadovaných údajů.

 7. Zájemce bere na vědomí, že poskytnutí neúplných, nepravdivých, zavádějících či jinak vadných údajů může vést zejména k nesprávnému posouzení kredibility či situace Zájemce a v důsledku toho k nesprávnému výsledku poskytnuté Služby.

 8. Po poskytnutí údajů Zájemcem FINSHIELD tyto údaje zpracuje a následně kontaktuje Zájemce s informací ohledně možného Poskytovatele. FINSHIELD žádným způsobem nezaručuje, že Poskytovatelé při případném následném jednání se Zájemcem nezmění podmínky poskytnutí podnikatelského úvěru, které při posuzování kredibility a situace Zájemce původně sdělily FINSHIELD. Vyjednávání konkrétních podmínek úvěru je již věcí vztahu mezi Zájemcem a Poskytovatelem, do něhož FINSHIELD žádným způsobem nevstupuje.

 9. FINSHIELD poskytuje toliko sdělení o tom, u kterého Poskytovatele existuje dle informací FINSHIELD možnost sjednání podnikatelského úvěru pro Zájemce a na něhož se Zájemce může obrátit s žádostí o podnikatelský úvěr, a to včetně poskytnutí kontaktních a případně dalších údajů ohledně takového Poskytovatele Zájemci. Dané sdělení nelze brát jako jakékoli doporučení, jakýkoli pokyn či instrukci k uzavření jakékoli úvěrové smlouvy či čerpání jakéhokoli úvěru Zájemcem (či jakoukoli jinou osobou) ani vyhodnocení výhodnosti jakékoli nabídky takového úvěru. Rozhodnutí o uzavření úvěrové smlouvy náleží výhradně Zájemci. Informace poskytnuté v rámci služby slouží výlučně pro potřebu Zájemce.

 10. Veškeré informace týkající se Poskytovatelů a úvěrových služeb mají pouze obecný a orientační (indikativní) charakter a nepředstavují závaznou nabídku, příslib k uzavření smlouvy ani jiné právní jednání ze strany Poskytovatele, FINSHIELD ani jakýchkoliv jiných osob směřující k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, ani jakékoliv jiné služby. Poskytované informace nepředstavují jakákoliv doporučení investičního nebo jiného charakteru.

 11. FINSHIELD neodpovídá za jakékoliv zneužití Webových stránek či informací na nich zveřejněných. FINSHIELD negarantuje nepřetržitou dostupnost Webových stránek, a to zejména s ohledem na dostupnost technických a obdobných služeb třetích stran, s ohledem na plánovanou údržbu nebo neplánované výpadky apod. FINSHIELD neodpovídá za kvalitu internetového připojení nezbytného pro přístup k Webovým stránkám. Z provozních nebo jiných důvodů může FINSHIELD kdykoliv změnit technické řešení Webových stránek a poskytovaných služeb, jakož i měnit obsah Webových stránek či jejich provoz pozastavit, a to i bez předchozího oznámení.

 12. Využitím služby FINSHIELD Zájemce výslovně souhlasí s tím, že jakákoli odpovědnost FINSHIELD za újmu způsobenou poskytnutím služby je vyloučena, a to s výjimkou případů, kdy by FINSHIELD způsobilo Zájemci škodu úmyslně či z hrubé nedbalosti. Zájemce rovněž výslovně souhlasí s tím, že FINSHIELD není jakkoli odpovědné za jakékoli podmínky úvěru sjednané mezi Poskytovatelem a Zájemcem, a to včetně jakýchkoli úroků, poplatků či sankcí v jakékoli formě v případě čerpání či naopak nesplácení úvěru. FINSHIELD neodpovídá za plnění povinností ze smluvních vztahů mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

 13. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.8.2023.